//کپشن های جدید _متن های خاص برای اینستاگرام|

کپشن های جدید _متن های خاص برای اینستاگرام| کپشن های جدید _متن های خاص برای اینستاگرام|کپشن های زیبا و خاص

کپشن های جدید _متن های خاص برای اینستاگرام|
کپشن های جدید _متن های خاص برای اینستاگرام|

*******متن کوتاه برای کپشن*******

آنانکه دستی را که نان شان
میداد، گاز گرفتند محکوم اند
به بوسیدن پاهایی که
لگدشان می زند
“اریک هافر”

******متن کوتاه برای کپشن*******
من از هیچ شروع کردم،
پس نمیتونم چیزی رو ببازم
هر کاری کنم برد محسوب میشه

******متن کوتاه برای کپشن******
بزرگ فکر کن،
بزرگ باور کن،
بزرگ عمل کن،
و نتیجه هم بزرگ خواهد بود.

******متن کوتاه برای کپشن******
روز”خوب” را خودت میسازی
روز “بد” را دیگران
پس سعی کن
یه سازنده عالی باشی
تا یه مصرف کننده ناتوان

******متن کوتاه برای کپشن******
برای رسیدن به جایی که تا به حال نرسیده ایم
باید از راهی برویم که تا به حال نرفته ایم.

******متن کوتاه برای کپشن******
به پای علف هرز هر چقدر آب و کود بریزی
برایت میوه نمی آورد
مراقب باش برای چه کسی و چه چیزی وقت میزاری.

******متن کوتاه برای کپشن******
صبر، اوج احترام به حکمت خداست.

******متن کوتاه برای کپشن******
الماس یک تکه زغال سنگ است
که فشار را به خوبی تحمل کرده است
برای موفق شدن باید سختی ها را تحمل کرد.

******متن کوتاه برای کپشن******
آدم باهوش از اشتباهاتش درس میگیره،
آدم عاقل از اشتباهات دیگران درس میگیره.******متن کوتاه برای کپشن******

  • اگه تلاش کردی و شکست خوردی بهت تبریک میگم، بیشتر آدمها حتی تلاش هم نمیکنن.

******متن کوتاه برای کپشن******

  • اگه واقعا از ته دلت چیزی رو بخوای یه راهی براش پیدا میکنی. اگه نه یه بهونه براش پیدا میکنی.

******متن کوتاه برای کپشن******

  • مردم هیچ وقت بابت ضعفت ازت متنفر نیستن، اونا به خاطر قدرت و توانایی هات ازت متنفرن.

******متن کوتاه برای کپشن******

  • گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید، نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی، بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند.

******متن کوتاه برای کپشن******