//رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا

رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا

 

رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا

موسسه پنتون بر اساس رنگهایی که طراحان برتر دنیا برای هر فصل انتخاب میکنند، پنج رنگ را به عنوان رنگهای اصلی آن فصل ارائه میکند.

پنج رنگ پاییز امسال: قرمز به عنوان رنگی تند و جذاب ، زرشکی به عنوان رنگی سنگین ، صورتی روشن کرم تیره به عنوان رنگ بدن ، آبی نفتی به عنوان رنگی سرد می باشد.

زرشکی: رنگ زرشکی از ترکیب دو رنگ قرمز و بنفش به وجود می آید. زرشکی با کرم ، صورتی ، مشکی ، نقره ای ، آبی ست میشود.

رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا

کرم:کرم یکی از رنگ های خنثی است که با زرشکی ، قرمز ، آبی نفتی ،صورتی ، سفید ، سبز ، ست میشود .

رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا

آبی نفتی : آبی رنگی سرد به حساب می آید ، و با سفید ، رنگ گرمی مثل نارنجی ، زرد ، سبز ، کرم ، بنفش ، مشکی ، خاکستری ، فسفری ، هماهنگی دارد .

رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا

صورتی : رنگ صورتی با کرم ، سفید ، آبی روشن ، طوسی ، یاسی هماهنگی دارد.

رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا

قرمز : رنگ قرمز با کرم ، مشکی ، طوسی ، خاکستری ، سفید ، سرمه ای ، آبی  ست میشود .

رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا
رنگ های مد پاییز 2017 / ونزا